MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Trojańska, 5
Numer identyfikacyjny REGON
67077393800000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@psp21.radom.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sekretariat@psp21.radom.pl
Telefon kontaktowy
483320920
Data
2021-03-31
Miejscowość
Radom
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat
Powiat m. Radom
Gmina
M. Radom (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
  [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
  [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
  [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
  [ X ] TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] TAK
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście główne od ul. Trojańskiej. Parter budynku częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach przy wejściu głównym lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 48 332 09 20 lub 48 332 29 47.Do wejścia prowadzą: podwójne schody oraz pochylnia dla wózków, znajdująca się przy schodach.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami.Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z petentem w budynku szkoły, w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrast.
  Dział 2. Dostępność cyfrowa
  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
   Liczba stron: 2
   Liczba aplikacji: 0
   Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
   ID a11y-url www.psp21.radom.pl
   ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
   ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-22
   ID a11y-url http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkolapodst-13/psp-21/21384,Publiczna-Szkola-Podstawowa-Nr-21-im-ks-Jana-Twardowskiego.html
   ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
   ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-22
  2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
   Liczba stron: 0
   Liczba aplikacji: 0
   Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
   Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
   Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
   aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
   •filmy, część filmów nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   •część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   •brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
   •część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   •brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   •można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
   Wyłączenia:
   •mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   •filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
   1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
    a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
    b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
    c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
    d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
    internetowych
    [ X ] TAK
    e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
    f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
    g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
    h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
   2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
    [ X ] NIE
    Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
    2
   3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
    a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
    [ X ] NIE
    b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
    [ X ] NIE
    c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
    [ X ] NIE
   4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
    [ X ] NIE
    Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
    1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
     [ X ] NIE
    2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
     [ X ] NIE
    3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
     [ X ] NIE
    4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
     [ X ] NIE