POWOŁANIE I ORGANIZACJA Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu.


„Z dniem 1.04.1995 r. powołuje się jednostkę budżetową o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu”

– tak brzmi punkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 1995 r.

Siedzibą najmłodszej wówczas placówki oświatowej w Radomiu miał być budynek położony przy ulicy Trojańskiej 5. Uchwała Rady Miasta określała również obwód szkoły, do którego zaliczono następujące ulice: Elegii, Helleńską, Januszowskiego, Kasandry, Padewską, Parysa, Pieśni, Renesansową, Trojańską, Sobótki, Zamoyskiego.

Na budowę nowej szkoły czekali od dawna mieszkańcy osiedla „Południe II”, gdyż jedyną w owej części miasta placówka oświatowa tego typu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 40, mimo pokaźnego zaplecza lokalnego nie mogła pomieścić rosnącej w związku z rozbudową osiedla liczby nowych uczniów.
Wszyscy: dorośli i dzieci z zaciekawieniem obserwowali szybko postępujące prace budowlane przy ulicy Trojańskiej 5.

Już kształt fundamentów, rozmiary objętego budową terenu sugerowały, że ta szkoła będzie wyglądać inaczej niż dotychczas budowane w Radomiu.

Projektantami budynku byli Lesław Jędruszczak i Jerzy Opiekulski z Biura Projektowego z Warszawy.

Powierzchnia całkowita budynku miała wynosić 5363,97 m², użytkowa zaś 4127,17 m², kubatura natomiast 26207,0 m³.
W projekcie zwraca uwagę duża powierzchnia terenu wokół szkoły, który miał być przeznaczony na obiekty sportowe: boiska szkolne, korty tenisowe.
W planach była również budowa basenu.

Od dn. 19 kwietnia 1995 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 miała już swego dyrektora.
Zarząd Miasta Radomia w wyniku wygranego konkursu powierzył na okres 5 lat szkolnych, tj. do 31 sierpnia 2000 roku odpowiedzialne stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu panu mgr Robertowi Bartkiewiczowi.

Nowo powołany dyrektor podjął szereg działań, mających na celu uruchomienie szkoły już od września 1995r.
Obok prac typowo organizacyjnych musiał zająć się skompletowaniem i doborem kadry pedagogicznej.


Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 sierpnia 1995 r.  odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21. Miało ono miejsce w budynku filialnym szkoły, zlokalizowanym przy ulicy Sobótki 7, jako że nowa szkoła nie była jeszcze w pełni gotowa.Na pierwszej Radzie Pedagogicznej Dyrektor Robert Bartkiewicz przedstawił wicedyrektorów szkoły: mgr Barbarę Kosmalską – Zaczek i mgr Romualda Lisa. Poinformował, że od 1 września 1995 roku rozpocznie naukę w 45 oddziałach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 1100 uczniów.Będą oni mieli do dyspozycji:

  • 18 sal lekcyjnych (po 6 w 3 sektorach)
  • dwie sale gimnastyczne
  • bibliotekę
  • świetlicę

Niektóre klasy młodsze będą się również uczyć w budynku filialnym przy ulicy Sobótki 7.W szkole zatrudnionych zostało 69 nauczycieli oraz 17 osób administracji i obsługi.

Oto nazwiska pierwszych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Radomiu:mgr Robert Bartkiewicz – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Barbara Kosmalska- Zaczek – wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny
mgr Romuald Lis – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii   Nauczyciele języka polskiego:
mgr Alicja Wiktorowska
mgr Iwona Dzik- Krzywonos
mgr Anna Maciejewska
Małgorzata Moczkodan
Bożena Lipka
mgr Urszula Koczkodan   Nauczyciele matematyki:
mgr Małgorzata Moskwa
mgr Bożena Chołuj
mgr Małgorzata Surowiec
mgr Małgorzata Konopacka  

Języka angielskiego uczyli- mgr Ligia Lesisz i Dariusz Przybyś

Historii– mgr Małgorzata Brodnicka, Adela Burakowska

Geografii– mgr Beata Frąk

Chemii i fizyki– mgr Barbara Nawrot

Biologii – mgr Bożena Świgoń, mgr Katarzyna Skrzek

Nauczycielami techniki zostali mgr Beata Zdziechowska, mgr Tomasz Panek

Plastyki – Joanna Mortka- Wasiak, Aneta Nowak

Muzyki – mgr Małgorzata Koziak, mgr Robert Siczek

Lekcje wychowania fizycznego prowadzili:
mgr Barbara Pytka, mgr Grażyna Hermanowicz, mgr Teresa Skonecka, mgr Krzysztof Sońta, mgr Marcin Waśniewski

Wychowawczyniami klasy zerowej zostały mgr Krystyna Kucharska, Magdalena Tomczyk, Elżbieta Karcz, Dorota Dudek, Urszula Cięszczyk.

W klasach I- III pracowało w roku szkolnym 1995/96 dziewiętnastu nauczycieli.
Oto ich nazwiska:
mgr Edyta Wójcik, mgr Anita Wójcicka, mgr Rafał Szukiewicz, mgr Bożena Jankowska, mgr Beata Kaca, mgr Alina Szewczyk, mgr Krzysztof Duda, mgr Jolanta Laskowska, mgr Maria Czekaj, Renata Podsiadło, Dorota Rycambel, Jolanta Kroczek, Agnieszka Potera, Aurelia Michałowska, Jolanta Ucińska, Elżbieta Wlazło, Dorota Trzaska, Anna Palińska, mgr Bożena Gaj- Demczuk

Nauczycielkami religii zostały Barbara Żak, Grażyna Kondej, Małgorzata Kamińska, Danuta Pacek

W świetlicy zostały zatrudnione mgr Danuta Padlak, mgr Danuta Cholewińska, mgr Gabriela Mazur i mgr Magdalena Piaszczak, w bibliotece zaś Jolanta Biernat i Maria Warmiak.

Psycholog szkolny to mgr Barbara Kitlińska.

Głównym księgowym została mgr Teresa Lipa, referentem do spraw księgowości- Inezja Jan, a sekretarzem- Halina Janowska.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor Robert Bartkiewicz zapoznał jej członków ze statutem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21.
To najważniejszy dokument regulujący pracę szkoły, ustalający jej cele i zadania, określający obowiązki, prawa i kompetencje wszystkich czterech organów szkoły: jej dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z załącznikiem nr 1 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na drugim posiedzeniu, które odbyło się 30 sierpnia 1995 r. Na owej Radzie odczytano i przyjęto również plan dydaktyczno- wychowawczy na rok 1995/1996, pierwszy rok działania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21.

UROCZYSTE OTWARCIE PLACÓWKI

1 września 1995 roku

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1995/1996, które uświetnili swą obecnością następujący goście:
dr Jan Rejczak- Przewodniczący Rady Miejskiej Radomia,
mgr Stanisław Prażmowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,
Edward Materski- biskup ordynariusz Diecezji Radomskiej,
mgr Zbigniew Gołąbek- wicewojewoda Radomski

To niecodzienne wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców osiedla: zarówno rodziców jaki i przyszłych uczniów.
Wszystkim przygrywała młodzieżowa orkiestra “Grandioso”.

Po okolicznościowych przemówieniach, które wygłosili dyrektor szkoły Robert Bartkiewicz, przybyli goście, reprezentujący władze oświatowe, miejskie i wojewódzkie, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Dokonali tego dr Jan Rejczak, mgr inż. Ryszard Fałek i mgr Kazimierz Rutkowski.

Budynek szkolny został poświęcony przez biskupa ordynariusza Diecezji Radomskiej- Edwarda Materskiego.

Po występie artystycznym przyszłych uczniów szkoły, honorowi goście, pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 zostali zaproszeni do wnętrza budynku, gdzie symboliczną lampką szampana uczczono otwarcie najnowszej placówki oświatowej w Radomiu.