Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/37690,Uchwala-nr-4582017-w-sprawie-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-p.html

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/rejestr.aspx


Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2020/2021

https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/rejestr.aspx