Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu:

Tomasz Paprocki

adres e-mail: iod@psp21.radom.pl

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Trojańska 5, 26-600 Radom.
 2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Trojańska 5, 26-600 Radom; oraz pod adresem e-mail iod@psp21.radom.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe poprzez monitoring wizyjny będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa osób w obszarze objętym monitoringiem).
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego zlokalizowane przy ul. Trojanowskiej 5, 26-600 Radom.
 5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: Budynek (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe,) oraz obszar wokół instytucji (chodnik, parking).
 6. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników, gości, klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora . Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, Prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.  Jednakże w przypadku, w którym nagranie obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 9. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych  z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa,
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii tych danych. (zgodnie z regulaminem monitoringu na pisemny wniosek).
 11.  Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, Trojańska 5, 26-600 Radom;
 2. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, ul. Trojańska 5, 26-600 Radom, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki , z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, Trojańska 5, 26-600 Radom; oraz pod adresem e-mail iod@psp21.radom.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 • Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres dwóch lat.

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadnoś0ci wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.