O G Ł O S Z E N I E 

Wpłaty na obiady za m-c wrzesień 2021 r. przyjmowane będą : 

1. W kasie szkoły w dniach : 02.09-06.09.2021r. w godzinach 

od 8.15 do 15.00. 

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach  

 od 02.09.2021r-06.09.2021r.-( 06.09.2021r  do godziny 14.00) 

Numer rachunku  bankowego:  97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać : za wyżywienie w m-cu ………. 2021r. 

Imię i nazwisko ucznia  ……………………………. Klasa …………….. 

Koszt obiadów wynosi: 

18 dni x 4,00zł.  = 72,00 zł. 

Dodatkowy I termin wpłat na obiady : 

09.09.2021r. 

      Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 10.09.2021r. 

Koszt obiadów w dodatkowym terminie  wynosi: 

15 dni x 4,00zł.  =60,00 zł. 

UWAGA !!! 

Obiady wydawane będą od 07.09.2021r. 

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą 

zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko 

nie będzie mogło korzystać z obiadów. 

Po upływie wyznaczonych terminów  wpłat za obiady nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w 

kasie i na konto bankowe szkoły.